Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers tècniques i d'analítica per obtenir dades estadístiques. No les utilitzem per segmentar usuaris amb objectius publicitaris. Clicant 'més informació' t'expliquem com deshabilitar si així ho desitges..
Més informació OK

Com pagar menys impostos per una donació a fills o néts per a la compra d’ un habitatge a Catalunya

Si vostè com a pare o avi,  té previst fer una donació de diners al seu fill o nét per a que pugui comprar la seva primera habitatge habitual, o bé vostè disposa d’un habitatge en propietat que li vol “regalar”, ha de saber què, si es compleixen una sèrie de requisits que són necessaris per a poder gaudir de la important bonificació existent,  i realitza en temps i forma la operació, pot estalviar-se molts diners en l’Impost de Donacions, que es l’Impost que grava les operacions en la que es transmet de forma gratuïta a algú, diners o bens, sense cap tipus de contraprestació.

La secció setena de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions, s’hi estableix una reducció molt important d’un 95% del import de la donació o del valor de l’habitatge donat.

Per a poder aplicar aquesta bonificació a l’hora d’autoliquidar el corresponent impost, ja sigui per donació dinerària, donació d’un habitatge o la combinació d’ambdues, tant si provenen del mateix ascendent com de diferents, s’haurà d’estar al compliment per part de la persona interessada d’un seguit de requisits i formalitats establertes per la llei reguladora del impost de donacions que detallem en endavant.

Requisits per a gaudir de la bonificació

Ara doncs, qui té dret a gaudir d’aquesta reducció? L’article 55 estableix els següents requisits que s’han de complir:

1)    Ser fill/a o descendent del donant (néts).
2)    La donació haurà de ser formalitzada davant Notari en escriptura pública, fent constar expressament que els diners o l’habitatge donats, ho són en concepte de que l’habitatge a adquirir o adquirit esdevingui l’habitatge habitual del fill o nét. Aquesta escriptura formalitzant  la donació s'ha de fer en el termini màxim d'un mes desde la transferència..
3)    El donatari, és a dir el fill/descendent, ha de tenir menys de 36 anys (a excepció dels casos en què el donatari tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%).
4)    La base imposable total del fill o nét de la darrera declaració de la renda, restant-ne els mínims personal i familiar, ha de ser inferior a 36.000€.
5)    En el cas de donació de diners, l’adquisició de l’habitatge per part del descendent s’ha de fer en el termini de tres mesos a comptar de la data de la donació. En el cas de que s’haguessin fet  varies donacions amb la mateixa finalitat en diferents moments, el termini es comptaria a partir de la data de la primera donació.
6)    Es considerarà habitatge habitual aquell que s’ajusti als requisits de la definició d’habitatge de l’impost sobre la renda de les persones físiques, així com dues places d’aparcament i un traster, sempre que aquests últims siguin dins del mateix edifici o del mateix complex urbanístic. Tanmateix, l’habitatge adquirit haurà de constituir la seva residència durant un termini continuat de tres anys com a mínim.


Quantitats a les que s’aplica la reducció

Tanmateix s’haurà de tenir en compte que l’import màxim al que s’aplicarà aquesta reducció és de 60.000€, o bé 120.000€ en el cas de donataris amb una discapacitat del 65% o més.
Es pot realitzar en una sola donació o bé en donacions successives.
Fins a 60.000€ o 120.000€ (Segons el cas) es podrà aplicar la reducció, ara bé, les quantitats restants que excedeixin d’aquestes, és a dir, aquelles que sobrepassin de les quantitats amb dret a reducció, tributaran sense aplicar cap mena de bonificació (tributant entre un 5% i un 9% en funció del import).

A continuació, exposem dos exemples:

1)    EXEMPLE 1.- Es realitzen tres donacions per part d’una mare A, al seu fill B. La primera de les donacions és de 2.200€, la segona és de 18.800 i la tercera és de 39.000€. Així doncs, el total de les donacions successives és de 60.000€.
Donat que la quantitat de les donacions es destinarà a la compra del primer habitatge habitual del fill, la reducció del 95% s’aplicarà al import màxim de 60.000€.
El 95% de 60.000€ és 57.000€, per tant els 3.000€ restants serà la base liquidable de l’impost.
A aquesta base liquidable de 3.000€, s’aplica el tipus impositiu del 5% corresponent a l’impost, resultant així en una quota íntegra a pagar de 150€.  En definitiva el descendent únicament haurà de pagar per l’impost 150€.

2)    EXEMPLE 2.- El pare de C dona una quantitat de 70.000€ a la seva filla D per a la compravenda del seu primer habitatge habitual.
Fins la quantitat de 60.000 euros, l’impost es liquidarà de la mateixa manera que a l’anterior supòsit i la quota liquidable serà de 150€. En canvi, els 10.000€ restants que sobrepassen aquesta quantitat, tributaran al 5%, és a dir, que la quota liquidable d’aquests 10.000€ resultarà en 500€.
Així doncs, el total de l’autoliquidació de l’impost sumarà un total de 650€., que es la quantitat que haurà de pagar el fill o descendent.

Termini per a la presentació i pagament de l’autoliquidació de l’impost

El termini per dur a terme l’autoliquidació, pagament i presentar la corresponent documentació és d’un mes a partir de la data de l’acte en escriptura pública. En el cas de que el termini finalitzi en dissabte o diumenge, quedarà prorrogat fins el primer dia hàbil següent.
A més a més, s’haurà de tenir en compte per als qui comprin una habitatge i siguin menors de 32 anys, la bonificació a l’hora de l’autoliquidació de l’impost de Transmissions Patrimonials a l’hora de comprar l’habitatge, sent que s’aplicarà el tipus impositiu del 5% del valor del l’immoble, en comptes del 10%,  sempre que en la seva darrera declaració de la renda de les persones físiques no excedeix de 30.000€.

Si  necessita assessorament o vol que gestionem la donació i liquidem els impostos corresponents,  sol·liciti visita presencial a les nostres oficines amb els nostres advocats especialitzats en aquest tema o bé, si ho desitja,  formuli la seva consulta legal online i rebrà resposta per correu electrònic.

0 Comentaris

Deixa un comentari

Deixa un comentari

Responsable AOB ABOGADOS LEGAL SERVICES SLP
Finalitat
  1. Publicar i contestar al nostre blog els comentaris que feu a l'apartat 'Deixa un comentari' que apareix en el formulari habilitat dels posts del nostre blog. A la nostra web apareixerà publicat el nom i cognom facilitat i el seu comentari (mai publicarem el seu correu electrònic)
  2. Poder-li enviar el nostre butlletí comercial i realizar les comunicacions informatives i publicitàries dels nostres productes i serveis, inclús per mitjans electrònics (mail, etc..)
Legitimació Consentiment del interessat.
Destinataris No es cediran les dades a tercers, excepte en supòsits d’obligacions legals.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així como altres drets, como s’explica a la informació addicional.
Informació addicional Pot consultar la información addicional i detallada en el nostre apartat Política de Privacitat