Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers tècniques i d'analítica per obtenir dades estadístiques. No les utilitzem per segmentar usuaris amb objectius publicitaris. Clicant 'més informació' t'expliquem com deshabilitar si així ho desitges..
Més informació OK

SERVEIS QUE PRESTEM A l'ÀREA DE VIVENDA I LLOGUERS:

Els nostres advocats assessoren i assumeixen la direcció lletrada en tot tipus de procediments relacionats amb els lloguers, i s’ en ocupen de redactar i/o revisar tot tipus de contractes siguin per a vivenda habitual, temporada o local de negoci. A més, revisem la validesa de tot tipus de cartes o Burofax enviats per arrendataris, arrendadors o administradors, evitant la repercussió de reparacions o augments en lloguers que no son ajustats a la llei.

En els arrendaments de vivenda habitual, per exemple, en determinats punts preval la llei al que pactin les parts, podent ser fins i tot nuls els pactes que contradiguin la llei. Per aquest motiu és més necessari que mai comptar amb l'orientació d'un advocat per tal d’assegurar que en tot moment s'actua conforme estableix la normativa d'arrendaments urbans. Els nostres advocats, a més de prestar-li assessorament, en cas de litigiositat, instaran i defensaran els seus drets com a propietari i inquilí en tot tipus de procediments judicials, tals com desnonaments, procediments de reclamació de rendes, subarrendaments inconsentits, subrogacions...

Els advocats que integren aquesta àrea no solament intervenen en supòsits de lloguer, sinó també quan s'ocupa un habitatge en qualitat de propietari i s’hagi d'actuar front de la Comunitat de Propietaris i amb els altres veïns. Assistim a tot tipus de Juntes de Propietaris i ens ocupem d'impugnar aquells acords comunitaris contraris als estatuts i a la Llei de Propietat Horitzontal (defectes en convocatòria o en l’acta, obres no procedents, etc…). D'altra banda, també ens encarreguem de defensar i executar els acords presos en les Juntes de Comunitats de Propietaris (reclamació veïns morosos, activitats sorolloses de veïns, etc..).

Matèries que inclou

 • Desnonaments per impagament de lloguer.
 • Desnonaments per finalització del termini contractual o activitats no consentides.
 • Desnonaments per precari.
 • Revisió de contractes de renda antiga. Repercussió d’obres i augments lloguer.
 • Accions de reclamació de rendes impagades o desperfectes en l'habitatge.
 • Accions per a la devolució de la fiança del lloguer.
 • Accions de resolució d'arrendaments urbans per altres incompliments contractuals.
 • Redacció de Contractes d'arrendament d'habitatge, temporada o local de negoci.
 • Comunicacions a arrendadors o arrendataris.
 • Assistència a Junta de Propietaris.
 • Reclamació de quotes comunitàries i despeses extraordinàries.
 • Impugnació d'acords comunitaris.
 • Redacció d'Estatuts de comunitats de propietaris.
 • Assistència a Comunitats contra veïns sorollosos o que realitzen activitats molestes.
 • Execucions d'obres per eliminar barreres arquitectòniques (ascensors, rampes...).