Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers tècniques i d'analítica per obtenir dades estadístiques. No les utilitzem per segmentar usuaris amb objectius publicitaris. Clicant 'més informació' t'expliquem com deshabilitar si així ho desitges..
Més informació OK

El canvi de nom i cognoms a partir del 30 d'abril de 2021 i l'entrada en vigor de la llei 20/2011

A data de redacció del present article, qualsevol canvi de nom i cognoms es troba regulat en base a la  Llei del Registre Civil de 8 de juny de 1957

En canvi, a partir del 30 d'abril de 2021 el canvi de nom i cognoms vindrà regulada per la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil, que en les seves disposicions transitòries, va establir com a entrada en vigor d'aquesta reforma legal la de 30 d'abril.

Fins ara, la regulació legal que s'aplicava  era fins i tot anterior a la pròpia Constitució.

Així doncs, amb l'entrada d'aquesta nova llei que entrarà en vigor a mitjans de 2021, s'adapta per fi als criteris constitucionals i modernitza la configuració del Registre, informatitzant-lo i fent-lo accessible electrònicament.


Cal esmentar que, alguns dels criteris que regula aquesta Llei, ja s'han començat a aplicar pels nostres Tribunals. A tall d'exemple, trobem la Sentència del Tribunal Suprem de 17 de febrer, 76/2015, en la qual s'estableix que l'interès del menor que inspira la nova Llei del Registre Civil per a resoldre l'ordre dels cognoms, malgrat no estar en vigor encara, es realitza sota una interpretació correctora de l'actual i això sobre la base dels principis constitucionals que la inspiren.


Diferències entre la regulació de 1957 i la que entrarà en vigor en 2021

La primera diferenciació important que trobem és que podran sol·licitar-se els canvis de nom i cognom pel propi interessat si és major de setze anys, quan anteriorment, per a instar la modificació era necessari ser major d'edat, o bé, actuar amb el consentiment exprés dels tutors legals.

Amb la finalitat d'avançar en la igualtat de gènere, es permetrà que tots dos progenitors decideixin l'ordre dels cognoms en la inscripció de naixement, per la qual cosa s'elimina la prevalença històrica del cognom patern enfront del matern. Cal afegir que, s'elimina tota referència a la filiació no matrimonial, equiparant plenament així aquesta última amb la matrimonial.

Així mateix, el procediment de canvi de nom i cognoms que fins ara s'iniciava mitjançant expedient del Ministeri de Justícia, passarà a autoritzar-se directament per l'Encarregat del Registre Civil, permetent una major agilitat de tramitació. Aquest procediment registral serà autoritzat sempre que l'interessat provi l'ús habitual del seu nou nom.


En quant als canvis de nom:


El requisit de justa causa, que regula l'article 60 de la Llei del Registre Civil vigent, desapareix, donant així més flexibilitat per a autoritzar el canvi  del nom en el registre.

D'altra banda, el procediment de canvi de nom que fins ara s'iniciava mitjançant expedient del Ministeri de Justícia, passarà a autoritzar-se directament per l'Encarregat del Registre Civil, fet que agilitzarà els tràmits.  Aquest procediment registral serà autoritzat sempre que l'interessat provi l'ús habitual del seu nou nom.

Mitjançant l'article 51 de la nova Llei, s'estableix el principi de lliure elecció del nom propi, sent que, a l'hora de triar nom, aquest es limitarà en el següent:

1r No podran consignar-se més de dos noms simples o un compost. 2n No podran imposar-se noms que siguin contraris a la dignitat de la persona ni els que facin confusa la identificació. 3r No podrà imposar-se al nascut nom que ostenti un dels seus germans amb idèntics cognoms, tret que hagués mort.”

Així mateix, en l'article 52, s'estableix el requisit de l'ús habitual del nom que es pretén sol·licitar. Això vol dir que, per a poder accedir a la modificació del nom, no pot triar-se un nom a l'atzar, sinó que haurà de presentar-se adjunta a la sol·licitud de modificació del nom davant el Registre Civil del domicili de la persona interessada, documentació suficient que acrediti que aquesta mateixa és coneguda pel nom que desitja que sigui inscrit tant per amics, familiars, companys de treball o escolars, etc., així com també serà necessari aportar a dos testimonis que puguin corroborar aquest ús habitual en diferents aspectes de la vida *cuotidiana de l'interessat.


En quant al canvi de cognom:

D'igual forma que succeeix amb el canvi de nom, la nova regulació permet a l'Encarregat autoritzar el canvi de cognoms en els següents casos d'una forma més àgil i mitjançant simple declaració de voluntat en virtut de l'article 53 de la Llei del Registre Civil:


- La inversió de l'ordre de cognoms

- Canviar l'anteposició de la preposició “de” al primer cognom que fora usualment nom propi o comencés per tal, així com les conjuncions “i” o “i” entre els cognoms.

- L'acomodació dels cognoms dels fills majors d'edat o emancipats (amb el consentiment exprés dels pares)

- La regularització ortogràfica i adequació gràfica a l'espanyol en cas de cognoms estrangers

- Quan sobre la base d'una filiació rectificada amb posterioritat, es pretengui conservar els cognoms que vinguessin usant abans d'aquesta rectificació.


En canvi, quan el canvi de cognoms no estigui dins dels supòsits esmentats, haurà d'instruir-se mitjançant expedient, un procediment més complex i al qual només es pot accedir si es compleixen amb els requisits que estableix l'article 54 de la tan esmentada Llei. Així doncs, per a autoritzar un canvi de cognoms fora dels supòsits anteriors, serà necessària la concurrència d'aquestes tres condicions:


1) Que el cognom en la forma proposada vingui usant-se de manera habitual (tal com succeeix amb el canvi de nom).

2) Que el cognom o cognoms que es tractin d'unir o modificar pertanyin legítimament al peticionari, és a dir, que siguin cognoms de la mare o del pare de la persona sol·licitant.

3) Que els cognoms que resultin del canvi no provinguin de la mateixa línia, per la qual cosa cadascun dels cognoms ha de pertànyer a una línia diferent. A conseqüència, no es permet el canvi de cognoms en el qual la modificació impliqui que tots dos cognoms sol·licitats provinguin de la mateixa línia, com per exemple, no s'admetrà que una persona pretengui modificar els seus cognoms perquè només constin els cognoms que ostentava la seva mare, sent que els cognoms han de provenir de dues línies diferents a excepció de les famílies monoparentals i en altres casos molt específics.


En casos en els quals hi hagi unes certes circumstàncies excepcionals com pot ser que la persona interessada es tracti d'una víctima de violència de gènere o els seus descendents,  o bé es pretengui modificar un cognom contrari a la dignitat o que ocasioni greus inconvenients, entre altres supòsits, els anteriors requisits no seran aplicable, al que podrà autoritzar-se el canvi de cognoms per Ordre del Ministeri de Justícia si es compleixen la resta de termes fixats reglamentàriament.


En quant als cognoms amb element estranger


Finalment, en l'article 55, s'afegeix referència als cognoms amb element estranger, admetent que els que adquireixin la nacionalitat espanyola, puguin conservar els seus cognoms en la forma en la qual ja els ostentwn , encara que sigui diferent a la legal.

Així mateix, si es tracta d'espanyols que obtenen una nacionalitat d'un altre Estat de la Unió Europea, el canvi de cognoms que hagi resultat en l'altre Estat serà reconegut a Espanya, sempre que aquest no sigui contrari a l'ordre públic espanyol.

Aquestes dues últimes modificacions de l'article 54 i 55, no  entraran en vigor fins  el 30 d'abril de 2021, a causa de les últimes consideracions aportades per l'actualització de l'esmentada Llei en data de 29 d'abril de 2020.

A més, hem de tenir en compte que aquesta Llei ha estat posposada diverses vegades en els últims quatre anys, per la qual cosa estarem atents en cas que torni a retardar-se l'entrada en vigor de la mateixa per a mantenir aquest article actualitzat.

En conclusió, la nova Llei del Registre Civil modernitza el registre i els seus tràmits adaptant-los a la casuística actual, procurant així mateix una major digitalització dels Registres i conseqüentment una agilitació dels seus procediments.


Vol modificar el seu nom o els seus cognoms? Encara li queden dubtes sobre aquest tema? Posi's en contacte amb algun dels professionals especialitzats en aquest tema del nostre despatx mitjançant els nostres serveis de consultes legals online  o bé concertant una cita prèvia en el nostre despatx.

0 Comentaris

Deixa un comentari

Deixa un comentari

Responsable AOB ABOGADOS LEGAL SERVICES SLP
Finalitat
  1. Publicar i contestar al nostre blog els comentaris que feu a l'apartat 'Deixa un comentari' que apareix en el formulari habilitat dels posts del nostre blog. A la nostra web apareixerà publicat el nom i cognom facilitat i el seu comentari (mai publicarem el seu correu electrònic)
  2. Poder-li enviar el nostre butlletí comercial i realizar les comunicacions informatives i publicitàries dels nostres productes i serveis, inclús per mitjans electrònics (mail, etc..)
Legitimació Consentiment del interessat.
Destinataris No es cediran les dades a tercers, excepte en supòsits d’obligacions legals.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així como altres drets, como s’explica a la informació addicional.
Informació addicional Pot consultar la información addicional i detallada en el nostre apartat Política de Privacitat