Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers tècniques i d'analítica per obtenir dades estadístiques. No les utilitzem per segmentar usuaris amb objectius publicitaris. Clicant 'més informació' t'expliquem com deshabilitar si així ho desitges..
Més informació OK

La prestació econòmica per raó del treball des d'un punt de vista fiscal

La prestació econòmica per raó de treball es troba regulada en l'article 232.5 del Codi Civil Català, i consisteix en aquella prestació que tindrà dret a rebre aquell dels cònjuges que hagi treballat per a la casa substancialment més que l'altre o hagi treballat per a l'altre sense retribució o amb retribució insuficient, sempre que l'altre cònjuge hagi obtingut un increment patrimonial superior gràcies a aquesta dedicació. No cal confondre-la amb la pensió compensatòria, que es tracta d'una figura jurídica diferent. 


Els seus principals característiques són:  


 • Pot tenir lloc en cas de separació, divorci, nul·litat matrimonial o mort.

 • És necessària la presentació d'inventari en el Procediment de Família. 

 • La seva quantia té com a límit la quarta part de la diferència entre els increments dels cònjuges


El càlcul de la quantitat que pot reclamar-se en concepte d'aquesta prestació partirà del patrimoni final (moment ruptura) menys els deutes que existeixin, les donacions rebudes constant el matrimoni i el patrimoni inicial (moment contreure de contreure matrimoni). També s'hauran de descomptar les atribucions realitzades al cònjuge.


Per tant, per al càlcul de la prestació, no cal tenir en consideració ni els béns privatius o els adquirits a  raó  d'aquells, ni les plusvàlues dels béns pel transcurs del temps (això és, si augmenten de valor) ni tampoc les oscil·lacions de mercat; sent que sí hauran de tenir-se en compte i computaran a aquest efecte:


 •  les plusvàlues per les inversions, administració o conservació sobre béns privatius (l'augment de valor pel treball, l'activitat empresarial, etc.), realitzades constant matrimoni.

 • Les amortitzacions de la hipoteca de béns privatius.

 • Les accions, havent-se d'aportar una taxació pericial de valor real, no nominal. 

 • L'ampliació de capital de societats privatives.   

 • Les donacions que es valoren a data de donació, però després es descompten pel valor que tinguin a data d'extinció del règim econòmic.  

En l'extinció del règim econòmic de separació de béns no hi ha guany patrimonial quan per imposició legal o resolució judicial es produeixin compensacions, dineràries o mitjançant adjudicació de béns, per causa diferent a la pensió compensatòria. Per tant quan ens trobem davant un supòsit en què s'ha acordat el pagament d'una prestació econòmica per raó del treball, aquesta no tributarà per al receptor de la prestació ni tampoc la persona que la pagui podrà deduir-la-hi en la renda. 


Volem detenir-nos en el cas que la prestació econòmica per raó de treball es pagui a través del lliurament d'un ben immoble, doncs si ben com s'ha assenyalat amb anterioritat no hi haurà un guany patrimonial i, per tant, no tributarà per al receptor de la prestació ni el pagador podrà deduir-se la mateixa; sí cal tenir molt en compte la denominada plusvàlua latent que té lloc quan la persona avui receptora del ben immoble en el futur ho ven a un tercer, ja que per aquesta diferència de valor la persona que rep la compensació econòmica per raó del treball sí haurà de tributar.

En aquest sentit la Sentència 4532/2016 de 27 de juny del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha establert les bases per al càlcul de la prestació quan constant el matrimoni s'hagués comprat un habitatge per meitats indivises iguals, però amb la particularitat que els diners per a aquesta compravenda hagués provingut d'un solament dels cònjuges:


 • Es computa el valor de l'immoble adquirit per tots dos cònjuges per l'import que resulti a data d'extinció del règim econòmic, això és, per la meitat del seu import en l'actiu patrimonial de cadascun d'ells, encara que hagi estat abonat o satisfet per un solament, al moment del cessament de la convivència o extinció del règim.

 • S'addiciona fictíciament en el patrimoni del donant els diners per a l'adquisició de l'immoble per tots dos mitjançant el seu pagament per un solament d'ells, computat al moment de la donació (d'adquisició del ben), això a raó de que es va realitzar una donació d'una determinada quantitat per a l'adquisició d'un immoble.

 • Es descompta la mateixa quantitat de diners del patrimoni del cònjuge donatari, com a adquisició a títol gratuït, sense diferència si aquesta adquisició prové d'herència, donació del tercer o del propi cònjuge. 

 •  Una vegada calculada la prestació econòmica, es considera el pagament a compte del creditor, les quantitats percebudes constant el matrimoni, pel valor que tenen a data d'extinció del règim  

No obstant això l'exposat, és important recordar que és conforme a Dret que en previsió d'una ruptura matrimonial o dissolució del matrimoni per mort, pugui pactar-se entre els cònjuges l'increment, reducció o exclusió de la compensació econòmica per raó del treball. Aquest pacte haurà d'atorgar-se en capítols matrimonials o en escriptura pública.


Com és de veure, tant en la negociació d'un conveni regulador o en un procediment contenciós de divorci, separació o nul·litat així com en els casos de defunció, quan ens trobem davant la prestació compensatòria per raó del treball, i de no haver-se pactat gens en contrari, haurem de fer el corresponent inventari de béns, deutes i càrregues, determinar quins d'ells han d'o no computar-se a l'efecte del seu càlcul, tot això de conformitat amb l'establert en l'article 232-5 i següents del Codi Civil Català.


Necessites que els nostres advocats valorin la viabilitat i quantia de la prestació per raó de treball?
Contacta amb el nostre despatx o utilitza algun dels serveis legals online que trobaràs a la nostra web.

0 Comentaris

Deixa un comentari

Deixa un comentari

Responsable AOB ABOGADOS LEGAL SERVICES SLP
Finalitat
 1. Publicar i contestar al nostre blog els comentaris que feu a l'apartat 'Deixa un comentari' que apareix en el formulari habilitat dels posts del nostre blog. A la nostra web apareixerà publicat el nom i cognom facilitat i el seu comentari (mai publicarem el seu correu electrònic)
 2. Poder-li enviar el nostre butlletí comercial i realizar les comunicacions informatives i publicitàries dels nostres productes i serveis, inclús per mitjans electrònics (mail, etc..)
Legitimació Consentiment del interessat.
Destinataris No es cediran les dades a tercers, excepte en supòsits d’obligacions legals.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així como altres drets, como s’explica a la informació addicional.
Informació addicional Pot consultar la información addicional i detallada en el nostre apartat Política de Privacitat