Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers tècniques i d'analítica per obtenir dades estadístiques. No les utilitzem per segmentar usuaris amb objectius publicitaris. Clicant 'més informació' t'expliquem com deshabilitar si així ho desitges..
Més informació OK

Tres aspectes clau i dos consells que has de tenir en compte a l'hora de signar un contracte de lloguer

En els últims anys hem pogut veure un augment imparable del lloguer en comparació amb la compra de l'habitatge. Hi han diferents motius que expliquen aquest canvi de tendència: les dificultats per poder aconseguir una hipoteca, els requisits que exigeixen les entitats bancàries per concedir-la, la inseguretat laboral, el canvi generacional...  Aquests punts són només algunes de les causes que expliquen aquesta variació al mercat immobiliari espanyol.

Davant aquest escenari,  el contracte de lloguer s'ha convertit en un dels documents legals més habituals entre els ciutadans i és per això que volem compartir en aquest post els 3 aspectes més rellevants a l'hora de signar un contracte de lloguer i donar-te dos consells.

Comencem per els aspectes rellevants:

1º.- Assegura't que el contracte de lloguer inclogui un inventari de l'estat de la vivenda, així com dels mobles, electrodomèstics o parament que conté el pis a llogar. Un dels conflictes més habituals en finalitzar el contracte de lloguer, és precisament la discrepància al moment d'abandonar el pis dels desperfectes existents, desperfectes que potser fins i tot ja hi eren abans de signar el contracte. Per aquest motiu, es necessari un inventari on es faci constar els desperfectes existents abans d'entrar a viure, així com del mobiliari i instal·lacions que puguin haver-hi. Un inventari detallat i complet  prèviament, signat per ambdues parts, i en que s' especifiqui el real estat de conservació,  evita aquest conflicte futur.

2º.-  La durada del contracte: Serà la que disposin  lliurement les parts. En el cas que es pactés una durada inferior a tres anys, arribat el dia del venciment del contracte, aquest es prorrogarà obligatòriament per terminis anuals fins que l'arrendament aconsegueixi una durada mínima de tres anys,  excepte que l'arrendatari manifesti a l'arrendador, amb trenta dies d'antelació com a mínim a la data de finalització del contracte o de qualsevol de les pròrrogues, la seva voluntat de no renovar-ho.

Has de tenir en compte que:

- El llogater podrà  abandonar el pis llogat transcorreguts els 6 primers mesos,  avisant a l'arrendador amb 30 dies d'antelació. 
 -No procedirà la pròrroga obligatòria del contracte si, una vegada transcorregut el primer any, l'arrendador comunica a l'arrendatari que té necessitat de l'habitatge arrendat per destinar-la a habitatge permanent per a ell mateix o per als seus familiars en primer grau de consanguinitat o per adopció o per al seu cònjuge en els supòsits de sentència ferma de separació, divorci o nul·litat matrimonial.
Aquesta comunicació  el propietari haurà de  realitzar-la a l'inquilí  amb almenys  dos mesos d'antelació a la data en la qual l'habitatge es vagi a necessitar i l'arrendatari estarà obligat a lliurar la vivenda arrendada en aquest termini.
- Sobre aquest punt últim,  en el cas que passats tres mesos des de l'extinció del contracte o desallotjament de l'habitatge, l'arrendador  o els seus familiars no haguessin ocupat l'habitatge, l'arrendatari podrà optar, en el termini de trenta dies, a tornar a llogar aquest habitatge per un nou període de fins a tres anys, amb una indemnització de les despeses que el desallotjament de l'habitatge li hagués suposat fins al moment de tornar a l'habitatge, o ser indemnitzat per una quantitat equivalent a una mensualitat per cada any que quedés per complir fins a completar tres,  excepte que l'ocupació no s'hagués produït per causa de força major.

3º.- El preu.- Juntament amb el preu del lloguer mensual en si, que serà el que lliurement acordin les parts, és important que revisis altres aspectes que poden afectar-te en el pagament mensual. Fixa't en:

 -Com  haureu d'actualitzar la renda de lloguer en el futur.
- Com es contempla al contracte qui paga les despeses pròpies de l'habitatge durant la relació contractual:  impostos, IBI, despeses de comunitat... La normal general es que corresponen al propietari de l'habitatge assumir la despesa d' aquests conceptes excepte que es pacti expressament que ho ha de fer el arrendatari, i sempre que, i de manera imprescindible,  en el mateix contracte es detallin els imports que actualment s' estan abonant per aquests conceptes; en canvi correspondran a l'arrendatari les despeses de llum, aigua, gas, etc…

Finalment, dos consells que convé que tinguis en consideració abans de signar el contracte. Recorda que com a tot contracte, hi han conseqüències jurídiques que et poden afectar negativament. Per això et recomanem que:

1º.- Revisis el Contracte de lloguer a signar: És el nostre primer consell, no té per què succeir però es important anticipar-se a problemes futurs, acudeix prèviament a un advocat que t'assessori, revisi i analitzi el contracte de lloguer que signaràs, a fi de que et proposi o modifiqui clàusules que són  necessàries. La prevenció sempre és la millor medicina per evitar conflictes futurs.
2º.- No tinguis pressa a signar-ho: Encara que a la pràctica, i especialment per l'alta demanda actual, i política comercial generalitzada, s'han estès  les presses per part d'una de les parts o intermediaris  a procedir a la signatura del document, estàs en el teu dret d'acudir a un professional perquè verifiqui si és correcte el contracte que ets a punt de signar.  Triga el temps que necessitis per assessorar-te del que estàs signant, doncs no es una qüestió intrascendent,  sinó el lloc on viuràs els propers anys.


0 Comentaris

Deixa un comentari

Deixa un comentari

Responsable AOB ABOGADOS LEGAL SERVICES SLP
Finalitat
  1. Publicar i contestar al nostre blog els comentaris que feu a l'apartat 'Deixa un comentari' que apareix en el formulari habilitat dels posts del nostre blog. A la nostra web apareixerà publicat el nom i cognom facilitat i el seu comentari (mai publicarem el seu correu electrònic)
  2. Poder-li enviar el nostre butlletí comercial i realizar les comunicacions informatives i publicitàries dels nostres productes i serveis, inclús per mitjans electrònics (mail, etc..)
Legitimació Consentiment del interessat.
Destinataris No es cediran les dades a tercers, excepte en supòsits d’obligacions legals.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així como altres drets, como s’explica a la informació addicional.
Informació addicional Pot consultar la información addicional i detallada en el nostre apartat Política de Privacitat