Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers tècniques i d'analítica per obtenir dades estadístiques. No les utilitzem per segmentar usuaris amb objectius publicitaris. Clicant 'més informació' t'expliquem com deshabilitar si així ho desitges..
Més informació OK

LA TUTELA: Funcions, obligacions i deures

Les persones que poden estar sota la protecció de la institució de la tutela són els menors d'edat no emancipats que no estiguin sota la potestat parental i els incapacitats judicialment a través de la corresponent sentència, per ser subjectes especialment vulnerables que requereixen d'aquesta protecció.

En quant a la designació de tutor cal posar de manifest que serà l'autoritat judicial qui determinarà i nomenarà a la persona que ha d'exercir el càrrec de tutor, havent d'aquest prendre possessió del seu càrrec davant el Jutjat, òrgan que supervisarà i controlarà les seves actuacions i gestió.


Persones que han d'assumir el càrrec de tutor


A Catalunya,  el Codi Civil de Catalunya, estableix l'ordre i persones preferents per al càrrec de tutor: 

 1.   El cònjuge o el convivent de la parella estable de la persona incapacitada, si existeix convivència.
   
 2. Els descendents majors d'edat de la persona incapacitada.

 3. Els ascendents del menor o incapacitat, excepte que es prorrogui o rehabiliti la potestat parental.

 4. En cas de mort del progenitor del menor o incapacitat, el cònjuge o el convivent de la parella estable d'aquell, si conviu amb la persona que ha de ser posada en tutela.

 5. Els germans del menor o incapacitat. 


En qualsevol cas, el Jutge pot alterar l'ordre establert per al nomenament si per les circumstàncies concurrents, així ho fan necessari i aconsellable.


Obligació d'assumir el càrrec de tutor

El Jutge determina la persona que haurà d'assumir el càrrec de tutor. Ara bé, existeixen determinades causes, com pot ser l'edat, les relacions personals amb el tutelat, o incompatibilitats laborals que dificultarien exercir el càrrec, que permeten al tutor excursar-se en l'obligació d'assumir el càrrec abans d'acceptar el càrrec, o renunciar al mateix, cas que ja s'hagués acceptat (Remoció de tutela).

Cas que no existeixin persones de l'entorn familiar que puguin assumir la tutela, l'autoritat judicial haurà de designar com a tutor a persones jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre, que puguin assumir aquesta funció de forma satisfactòria.


Obligacions en l'exercici del càrrec de tutor

Centrant-nos en les obligacions de la persona que és nomenada tutor, hem de saber en primer lloc que, a més del deure de  cuidar i de prestar aliments al tutelat, haurà de dur a terme les següents funcions:

 •  Informarà detalladament dels canvis rellevants que s'hagin produït en la persona incapacitada tutelada des de l'anterior rendició de comptes, indicant el seu estat de salut, lloc de residència i situació personal i familiar.

 • El tutor ha de tractar el tutelat amb consideració i tots dos han de respectar-se mútuament.

 • El tutor té el deure d'educar al tutelat i de proporcionar-li una formació integral, si escau a la seva edat i situació personal.

 • El tutor ha d'actuar amb la diligència d'un bon administrador i respon dels danys causats per la seva actuació.

 • Haurà de fer inventari del patrimoni del tutelat en el termini de dos mesos a partir de la presa de possessió del càrrec, el qual serà presentat en el Jutjat, sent que en aquest inventari s'inclouran  els béns, crèdits, càrregues i deutes que integren el patrimoni objecto de la tutela.

 • Informarà al Jutjat de la situació econòmica del tutelat cada any i rendirà comptes de la seva administració. 

 • Rendició final de comptes que es presentarà en el Jutjat en el termini dels 3 mesos següents al cessament del càrrec o en finalitzar la tutela.  


Actes en els quals el tutor requerirà d'autorització judicial


La protecció del tutelat es garantirà pels òrgans judicials, ja que per a dur a terme determinats  actes, el tutor necessitarà d'autorització judicial prèvia,  per lo que l'autoritat judicial serà qui valori o no la necessitat de fer determinats actes ponderant els interessos del menor. Els actes que requereixen d'aquesta autorització són:

 • Alienar béns immobles, establiments mercantils, drets de propietat intel·lectual i industrial o altres béns de valor extraordinari, així com gravar-los.

 • Alienar drets reals sobre els béns al fet que es refereix l'apartat anterior o renunciar a ells.

 • Alienar o gravar valors, accions o participacions socials.

 • Renunciar a crèdits.

 • Renunciar a donacions, herències o llegats; acceptar llegats i donacions modals o oneroses.

 • Donar i prendre diners en préstec o a crèdit, tret que aquest es constitueixi per finançar l'adquisició d'un ben.

 • Atorgar arrendaments sobre béns immobles per un termini superior a quinze anys.

 • Avalar, prestar fiança o constituir drets de garantia d'obligacions alienes.

 • Adquirir la condició de soci en societats que no limitin la responsabilitat de les persones que formin part d'elles, així com constituir, dissoldre, fusionar o escindir aquestes societats.

 • Renunciar, assentir a la demanda, desistir o *transigir en qüestions relacionades amb els seus béns o drets.

 • Cedir a terceres persones els crèdits que el tutelat tingui contra el tutor o adquirir a títol onerós els crèdits de tercers contra el tutelat.

 • Demanar als prestadors de serveis digitals la cancel·lació de comptes digitals. 


La tutela és una institució que pretén garantir el benestar del tutelat
i, per això, la legislació vigent ha establert els mecanismes pertinents per al seu control i bon funcionament, sent que en definitiva podran dur-se a terme totes les actuacions tendents a protegir la situació personal i patrimonial del menor o incapacitat judicialment, sent que s'haurà d'informar d'elles al Jutjat anualment; i, tal i com hem comentat, per a determinats actes  s'haurà d'informar prèviament al jutge de la necessitat de dur a terme una determinada actuació a fi de simultàniament sol·licitar la seva autorització per dur-la a terme.


D'aquesta forma,  i com sigui que el tutor anualment haurà de presentar en el Jutjat una rendició de comptes que informi sobre la situació en la qual es troba el tutelat, resulta recomanable l'assessorament d'un advocat a fi de complir satisfactòriament amb aquesta obligació.


Tens dubtes? Necessites instar un procediment judicial d'incapacitació o necessites assessorament sobre l'exercici del càrrec de tutor?
Contacta amb el nostre despatx d'advocats o utilitza algun dels nostres serveis d'assessorament legal online.

14 Comentaris

Deixa un comentari

Deixa un comentari

Responsable AOB ABOGADOS LEGAL SERVICES SLP
Finalitat
 1. Publicar i contestar al nostre blog els comentaris que feu a l'apartat 'Deixa un comentari' que apareix en el formulari habilitat dels posts del nostre blog. A la nostra web apareixerà publicat el nom i cognom facilitat i el seu comentari (mai publicarem el seu correu electrònic)
 2. Poder-li enviar el nostre butlletí comercial i realizar les comunicacions informatives i publicitàries dels nostres productes i serveis, inclús per mitjans electrònics (mail, etc..)
Legitimació Consentiment del interessat.
Destinataris No es cediran les dades a tercers, excepte en supòsits d’obligacions legals.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així como altres drets, como s’explica a la informació addicional.
Informació addicional Pot consultar la información addicional i detallada en el nostre apartat Política de Privacitat

Antonio Herrero Jiménez

Contestar

Hola... tengo una hija y la tutela, es hoy dia de su madre y ex-pareja mia no existe sentencia alguna, sobre la tutela, guardia y custodia. si hemos firmado hace tres años un acuerdo amistoso,ante notario, en el cual yo accedo, que mi hija de 11 años viva y sea tutelada por su madre. Seria posible compartir la tutela de nuestra hija, con las mismas condiciones para ambos progenitores. saludo A. Herrero

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Antonio,

Para que un juez pueda atribuir una guarda y custodia compartida, se tiene en cuenta o bien un cambio de circunstancias que desaconsejan que la custodia la continúe teniendo sólo la madre, o bien que antes de la separación y después de ésta puedas demostrar que te ha responsabilizado por igual junto a la madre, de las obligaciones de asistencia y cuidado.

Para estudiar tu asunto con detalle, te recomendamos que o bien solicite visita en nuestras oficinas, o bien utilices alguno de los servicios legales online que encontrarás en nuestra web.

Un saludo

Silvia

Contestar

Hola. Gracias por la información que compartes. Te cuento un poco mi caso, por si pudieras echarme una mano. Mi abuela está incapacitada, y mi tía tiene su tutela legal, sospechamos que no está cumpliendo con sus obligaciones como debería, de hecho, a mi padre y resto de hermanos no informa de nada y ellos viven lejos de donde tienen a mi abuela, ni siquiera informaron de la venta de un inmueble de mi abuela. Suponemos que estará presentado las cuentas anuales, pero queremos asegurarnos de que sea así y esté todo correcto. ¿Podemos mi padre o yo solicitar un rendimiento de cuentas? ¿Y solicitar que nos informe del estado de mi abuela? De ser así. ¿Como podríamos hacerlo? Muchas gracias

Pilar

Contestar

Buenos días, me gustaría saber si el tutor tiene la obligación de vivir con el tutelado. Además en caso de una deuda por parte del tutelado, ¿quién tendría que hacerse cargo de ella? Muchas gracias de antemano Un saludo Pilar

Pablo Díaz

Contestar

Acabo de obtener la tutela de mi hermano incapacitado, existe algún formulario para redactar ese inventario y cómo informo al juzgado de su situación económica? Gracias.

image description

AOB Abogados

Contestar

Buenos días Pablo,

No nos consta que el Ministerio de Justicia haya publicado algun formulario de cómo prepararlo.

A priori, no se exige demasiadas formalidades. Lo importante es que se vea claro el activo y el pasivo que tiene el incapacitado, así como los ingresos y gastos que presenta el mismo. Suelen requerir para que se aporte un extracto bancario de la cuenta, y respecto a los gastos de cierta cuantía, resulta recomendable adjuntar las facturas.

Un cordial saludo

Jenny Ruiz

Contestar

Hola tengo duda en ¿Cuál es la función del Juez del Registro Civil, dentro de la tutela?

image description

AOB Abogados

Contestar

Buenos días Jenny,

Tiene diferentes funciones. Entre ellas la inscripción en el Registro de cuando una persona ha sido incapacitada por un Juez. El registro anotará la incapacitación y expresará la extensión y límites de ésta, así como si el incapacitado queda sujeto a tutela o curatela, según la resolución judicial. También se anotarán las medidas judiciales adoptadas para la guarda, administración, vigilancia o control de los cargos.

Un saludo

Erika

Contestar

Podrian darme un ejemplo de cómo se llega a la rendición de cuentas de la tutela, osea que situaciones me llevan a ello.. gracias

Martha Placco

Contestar

Estimados, quisiera hacer una consulta. Tengo 57 años en mi niñez fui huérfana, mi tía fue mi tutora, no se casó ni tiene hijos, pero si hermanos, entre ellos mi madre. Yo siempre estuve con ella , quisiera saber si aparte de lo q me correspondería por madre pre muerta , si me corresponde también por haber Sido tutelada x ella ( tengo los papeles del juez ), y haber estado toda la vida juntas. Agradecida