Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers tècniques i d'analítica per obtenir dades estadístiques. No les utilitzem per segmentar usuaris amb objectius publicitaris. Clicant 'més informació' t'expliquem com deshabilitar si així ho desitges..
Més informació OK

L’abandonament patern com a causa per a sol·licitar el canvi de cognom

En posts anteriors del nostre blog ja havíem tractat els requisits per a poder realitzar, amb èxit, un canvi de cognoms (podeu consultar el post que vàrem fer sobre El canvi de nom i cognoms a partir del 30 d'abril de 2021 ). No obstant això, una nova sentència del Tribunal Suprem afegeix nous motius per a poder sol·licitar el canvi de cognoms, i és que ara s'admet la sol·licitud de canvi de cognom per circumstàncies excepcionals a la persona interessada amb motiu de l'abandonament patern o matern quan l'interessat era menor d'edat i aquesta situació li ha comportat  repercussions psicològiques , donat que s'han vist obligades a mantenir un cognom d'una persona amb la qual mai ha existit cap vincle , i  els ha provocat conflictes d'identitat.

En aquest article analitzem breument la recent Sentència del Tribunal Suprem número 795/2022, de 21 de novembre, mitjançant la qual el Tribunal accepta suprimir el cognom patern de la persona interessada, passant així a ostentar els dos cognoms materns.Antecedents del cas

Una ciutadana va interposar demanda contra el Ministeri de Justícia, en la que sol·licitava del Jutjat un canvi de cognoms consistent en suprimir el cognom patern per un altre dels cognoms materns, demanant a més a més que aquesta modificació fos inscrita al Registre Civil. El motiu que s’al·legava per a sol·licitar aquest canvi i substitució del cognom patern, era degut al total  abandonament del pare de la sol·licitant quan ella era menor d’edat. Aquesta demanda fou desestimada pel Jutjat de Primera Instància de Murcia en data de 21 de març de 2019.

Després de recórrer en apel·lació l’anterior resolució per part de la ciutadana, la Secció 1ª de l’Audiència Provincial de Murcia, va dictar Sentència en data de 20 de gener de 2020 en el mateix sentit que la de primera instància abans referida, és a dir, confirmant que no era possible un canvi de cognoms pel motiu que s'esgrimia.

A pesar d'això, aquesta ciutadana no es va rendir i va decidir interposar un nou recurs, aquest cop el de cassació davant  el Tribunal Suprem. Per a interposar el recurs, la interessada fonamentava la seva petició per la concurrència d’un greu inconvenient per a ella mateixa el fet de mantenir el cognom patern i s’emparava en el dret constitucional a la pròpia imatge, acreditant el perjudici greu que això li comportava ostentar el cognom d’un pare que l’havia abandonat i el benefici rellevant per a la vida de la demandant en el cas de l’estimació de la seva petició.

El Tribunal Suprem SI va acceptar la petició de la ciutadana en qüestió i va autoritzar el canvi de cognoms, deixant sense efecte les anteriors sentències en les que li havien desestimat aquesta petició. A continuació, expliquem en què es basà el Tribunal Suprem per autoritzar el canvi i substitució del cognom patern per un altre matern.


Les circumstàncies concurrents del cas per a l’estimació del canvi


La Sentència estima la petició de la ciutadana per a que es produeixi el canvi del cognom patern en base a tres punts clau:

  1. L’abandonament patern de la seva filla des de que aquesta tania  5 anys d'edat i el conseqüent incompliment de responsabilitats parentals.
  2. La integració familiar i social de la interessada en exclusiva amb la seva família materna, sense cap altre vincle amb la família paterna que ni tan sols coneix; essent aleshores la seva mare la qui en tot moment l’ha assistit i format, juntament amb els familiars més propers (àvia i germanes maternes).
  3. Dels informes pericials es desprèn que la situació li va produir un dany psicològic per l’existència d’un conflicte d’identitat generat per ostentar el cognom patern, cognom que la ciutadana rebutjava.


Arrel dels anteriors motius, el Tribunal conclou que el cognom patern és associat per la ciutadana a l’abandonament que va patir, despertant-li emocions negatives i abocant-la a una part dolorosa de la seva història personal.


Així doncs, el Tribunal considera que en aquest cas existeixen circumstàncies excepcionals que motiven i justifiquen la modificació pretesa, pel que ha d’estimar-se el canvi sol·licitat. Es reprodueix a continuació un petit fragment de la resolució:

“Doncs bé, la Sala, d’acord amb el Ministeri Fiscal, considera que unes circumstàncies de tal classe concorren, tota vegada que és excepcional que un pare abandoni de forma afectiva, emocional i material a una filla d’escassa edat, tallant les relacions amb ella i desapareixent de la seva vida, al retornar al seu país d’origen per la seva condició d’estranger.

[...]

Una vegada que considerem que concorren circumstàncies que s’aparten de les comuns, estimem que la mesura postulada d’utilització dels cognoms materns es proporcionada i adequada per a satisfer el dret que se li reconeix a la demandant, sense menyscabar, amb això, els drets o situacions jurídiques que es poden protegir de tercers. L’actora és persona major d’edat, soltera, sense germans, i el seu pare estranger, resident en el seu país d’origen, sense vincles dins de l’àmbit del Registre Civil en el que desencadenarà efectes aquesta Sentència.”

(Fragment traduït del castellà).


En conclusió, la Sentència, que estima la petició del canvi de cognom patern, passant la interessada a ostentar ambdós cognoms de la línia materna, recalca la inclusió del dret del nom i cognoms dins del conjunt de drets de la persona, entenent-se protegit pel dret fonamental a la pròpia imatge que estableix l’article 18.1 de la Constitució Espanyola, reconegut també pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, així com també pel Tribunal Europeu dels Drets Humans i la importància del cognom al ser un element constitutiu de la identitat de la persona i de la seva vida privada.


Necessiteu tramitar un canvi de cognom? A AOB Advocats podem prestar-li assessorament  i assistir-li en casos relatius a canvis de nom i cognoms. Contacti amb els nostres advocats per concertar  una cita presencial al nostre despatx o bé utilitzant algun dels nostres serveis legals online de videoconferencia o serveis de consultes online via mail a fi de que el nostre equip pugui assessorar-li.


0 Comentaris

Deixa un comentari

Deixa un comentari

Responsable AOB ABOGADOS LEGAL SERVICES SLP
Finalitat
  1. Publicar i contestar al nostre blog els comentaris que feu a l'apartat 'Deixa un comentari' que apareix en el formulari habilitat dels posts del nostre blog. A la nostra web apareixerà publicat el nom i cognom facilitat i el seu comentari (mai publicarem el seu correu electrònic)
  2. Poder-li enviar el nostre butlletí comercial i realizar les comunicacions informatives i publicitàries dels nostres productes i serveis, inclús per mitjans electrònics (mail, etc..)
Legitimació Consentiment del interessat.
Destinataris No es cediran les dades a tercers, excepte en supòsits d’obligacions legals.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així como altres drets, como s’explica a la informació addicional.
Informació addicional Pot consultar la información addicional i detallada en el nostre apartat Política de Privacitat