Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers tècniques i d'analítica per obtenir dades estadístiques. No les utilitzem per segmentar usuaris amb objectius publicitaris. Clicant 'més informació' t'expliquem com deshabilitar si així ho desitges..
Més informació OK

Lloguers i Coronavirus: Mesures adoptades pel Govern en els contractes d’habitatge

El Govern, a través del Real Decret /2020, de 31 de març adoptà un paquet de mesures urgents per a recolzar a les famílies i a les persones més vulnerables que han vist afectada la seva capacitat econòmica per la crisi del COVID-19, i que es troben amb series dificultats per atendre el pagament del lloguer del seu habitatge

Conseqüentment i el primer que hem de tenir en compte és què les mesures adoptades tenen com a finalitat el poder afrontar la renda de l’habitatge habitual i no lloguers de segones residències,  garatges, ni de locals de negoci (si vols consultar les mesures adoptades per el govern en relació als locals de negoci, et recomanem el nostre article Ajornaments en el pagament del lloguer del local de negocis durant el coronavirus si l’arrendador és un gran tenedor d’immobles )

A continuació exposem les mesures establertes pel mencionat Real Decret: 

1. Suspensió del procediment de desnonament i dels llançaments per a llars vulnerables sense alternativa habitacional .

A la data de redacció d’aquest article, encara es troben suspesos els termes i terminis processals, essent que quan finalitzi l’estat d’alarma i aquests s’aixequin, s’estableix com a mesura que els arrendataris que acreditin davant del Jutjat trobar-se en una situació de vulnerabilitat social o econòmica com a conseqüència dels efectes del COVID-19 i que per això estiguin impossibilitats a trobar una alternativa d’habitatge per a si i per a les persones amb les que convisquin, es comunicarà aquesta circumstància als Serveis Socials i s’iniciarà una suspensió extraordinària de l’acte del llançament. 

En el supòsit de què no hi hagués senyalada encara una data de llançament, es suspendrà, com a mínim, fins que s’adoptin les mesures oportunes per part dels Serveis Socials per un període màxim de 6 mesos des de l’entrada en vigor del Real Decret – Llei. 

2. Pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual 

Respecte d’aquells contractes d’arrendament d’habitatge habitual en els que estigui prevista la seva finalització dins del període comprés des de l’entrada en vigor del Real Decret – Llei fins el dia que transcorrin 2 mesos des de la finalització de l’Estat d’Alarma, podrà aplicar-se una pròrroga extraordinària del termini del contracte d’arrendament per un termini màxim de 6 mesos. 

Aquesta pròrroga extraordinària haurà de ser sol·licitada per l’inquilí i el propietari haurà d’assumir-la ja que és obligatòria per a ell, tot i que no estigués conforme, si el arrendatari  ho volgués, tot això no obstant que es fixin altres condicions i existeixi un complet i mutu acord entre les dues parts. 

3. Aplicació automàtica de la moratòria de la deute arrendatícia en cas de grans tenedors i empreses o entitats públiques d’habitatges. 

L’arrendatari d’un contracte d’habitatge habitual podrà sol·licitar a l’arrendador l’aplaçament temporal i extraordinari del pagament de la renda,  en els caos en que el arrendsdor sigui un gran tenedor d'habitatges o sigui una empresa o entitat pública d'habitatge, però hauran de concórrer les següents condicions: 

-    L’arrendatari haurà de trobar-se en una situació de vulnerabilitat econòmica. Aquesta situació es troba definida i recollida a l’article 9 del Real Decret – Llei, i són exemples els següents: passar a estar en una situació d’atur, ERTE, reduccions de jornada per motius de cuidats en cas d’empresaris i anàlogues amb una pèrdua substancial dels ingressos, etc. 

-    L’arrendador haurà  de ser una empresa o una entitat pública o un gran tenedor, és a dir, una persona que sigui titular de més de 10 immobles urbans (excloent garatges i trasters), o una superfície de més de 1.500m2.

-    La sol·licitud haurà de realitzar-se en el termini màxim d’1 mes des de l’entrada en vigor del Real Decret-Llei. 

A aquesta sol·licitud i en el cas de no existir un acord previ entre les parts, l’arrendador en el termini màxim de 7 dies laborals, haurà de comunicar a l’arrendatari la seva decisió escollida entre les següents alternatives: 

-    Una reducció del 50% de la renta durant el temps que duri l’Estat d’Alarma decretat pel Govern i de les mensualitats següents, però, amb un màxim de 4 mesos, si la situació de vulnerabilitat de l’arrendatari provocada pel COVID-19 es manté. 

-    Una moratòria en el termini de la renda que se li aplicarà de forma automàtica i que afectarà al període de temps que duri l’Estat d’Alarma i a les mensualitats següents, prorrogables una a una, si la situació de vulnerabilitat de l’arrendatari provocada pel COVID-19 es manté, sense que puguin superar-se en cap cas els 4 mesos, fraccionant-se les quotes aplaçades durant, com a mínim, 3 anys, sense interessos. 


4. Contractes d’arrendament d’habitatge habitual en el supòsit d’arrendadors que són persones físiques. 

Els arrendataris que es trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica podran sol·licitar al seu arrendador en el termini d’1 mes des de l’entrada en vigor del Real Decret-Llei l’aplaçament temporal i extraordinari en el pagament de la renda. Davant d’aquesta sol·licitud, el propietari comunicarà la seva decisió en el termini màxim de 7 dies laborables. 

 Si la part arrendadora no acceptés cap acord, l’arrendatari si acredita la seva situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda a causa del COVID-19 podrà tenir accés a les ajudes de finançament establertes pel Govern. 


5. Aprovació d’una línia d’avals per al finançament a arrendataris en situació de vulnerabilitat social i econòmica. 

Les entitats bancàries oferiran finançament amb total cobertura de l’Estat a les persones que es trobin en la referida situació de vulnerabilitat, a fi de poder abonar la renta del seu habitatge habitual, amb un termini de devolució de fins a 6 anys, prorrogables uns altres 4 anys, sense que en cap cas meriti despeses o interessos per al ciutadà. És important tenir en compte que aquestes ajudes hauran de destinar-se al pagament de la renda i que aquest finançament podrà cobrir un import màxim de 6 mensualitats de renda. 


6. Nou programa d’ajudes per a contribuir a minimitzar el impacte econòmic i social del COVID-19 en els llogues d’habitatge habitual 

Aquestes ajudes es concediran a aquells arrendataris que tinguin problemes per atendre el pagament parcial o total del lloguer, a raó de no haver-se recuperat de la seva situació de vulnerabilitat sobrevinguda a causa del COVID-19. Es destinaran aquestes ajudes a fer front a la devolució dels préstecs (ajudes transitòries) mencionats amb anterioritat. 

La quantia d’aquesta ajuda serà de fins a 900€ i de fins al 100% de la renda o, en el seu cas, de fins al 100% del préstec que s’hagi subscrit amb el que s’hagi satisfet el pagament de la renda de l’habitatge habitual. Cada Comunitat Autònoma determinarà la quantia exacta d’aquestes ajudes. 

Aquestes són les principals mesures urgents adoptades pel Govern a fi d’ajudar als arrendataris amb el pagament del lloguer del seu habitatge habitual, havent-se de tenir en compte que existeixen particularitats a considerar en cada cas concret a fi de conèixer si es pot optar a un ajornament o fraccionament del pagament de la renda o a les ajudes transitòries de finançament en el seu cas.  Altres articles relacionats:

- Si s’han disminuït els teus ingressos o et trobes en situació d’atur, has de continuar abonant la mateixa pensió d’aliments?

- Concurs de creditors i COVID-19: Terminis a tenir en compte per les empreses en crisis

- Durant el coronavirus: si la llar d’infants o el gimnàs no presten els seus serveis no s’han de pagar les seves quotes


0 Comentaris

Deixa un comentari

Deixa un comentari

Responsable AOB ABOGADOS LEGAL SERVICES SLP
Finalitat
  1. Publicar i contestar al nostre blog els comentaris que feu a l'apartat 'Deixa un comentari' que apareix en el formulari habilitat dels posts del nostre blog. A la nostra web apareixerà publicat el nom i cognom facilitat i el seu comentari (mai publicarem el seu correu electrònic)
  2. Poder-li enviar el nostre butlletí comercial i realizar les comunicacions informatives i publicitàries dels nostres productes i serveis, inclús per mitjans electrònics (mail, etc..)
Legitimació Consentiment del interessat.
Destinataris No es cediran les dades a tercers, excepte en supòsits d’obligacions legals.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així como altres drets, como s’explica a la informació addicional.
Informació addicional Pot consultar la información addicional i detallada en el nostre apartat Política de Privacitat